TERMENI ȘI CONDIȚII

Citylink car-sharing și bike-sharing

Concept Apps Development S.A. , persoană juridică înregistrată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul în str. Maria Hagi Moscu, nr.1, et. 1, ap.4, sector 1, București, CUI: J40/14820/2020, CIF: RO30655819, („ Compania") are ca obiect de activitate dezvoltarea de servicii de transport ecologice, ergonomice şi economice, în special a utilizării bicicletelor și autoturismelor ca mijloc optim de transport alternativ.

Compania acordă servicii de car-sharing anumitor persoane fizice sau persoane juridice autorizate care au parcurs procesul de înregistrare și care au fost autorizate, dobândind calitatea de utilizatori. Pentru a dobândi calitatea de utilizator si a putea folosi un vehicul din flota Citylink, persoana trebuie să accepte și să fie de acord cu Termenii și Condițiile afișați în aplicația Citylink stipulate în paragrafele următoare (”Termenii și Condițiile” sau ”Contractul ”).

În calitate de Utilizator, prin (i) accesarea aplicației și acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare precum, și (ii) prin utilizarea serviciilor și/sau a aplicației în orice modalitate, în întregime sau în parte, vă veți obliga legal față de Companie, acceptarea Termenilor și Condițiilor având valoarea juridică a încheierii unui contract între părți. Bifarea căsuței ,, ACCEPT TERMENII ȘI CONDIȚIILE’’ de către Utilizator echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor și condițiilor. Utilizatorul ia la cunoștință și este de acord cu condițiile noastre privind serviciile de car-sharing și bike-sharing și declară că înțelege și acceptă în mod expres toate clauzele Contractului.

Dacă nu sunteți de acord cu orice prevedere din Termeni și Condiții vă rugăm să nu bifați căsuța „Am citit și acceptTermenii și Condițiile și Politica de Confidențialitate" sau „I have read and accepted the Terms & Conditions andPrivacy Policy" și să nu accesați sau să utilizați aplicația în niciun mod. De asemenea, dacă nu sunteți de acord cu orice prevedere din Termeni și Condiții, aveți posibilitatea de a ne transmite o solicitare scrisă la adresa de e-mail hello@citylink.ro în vederea discutării, negocierii și ajungerii la un acord cu privire la anumite clauze contractuale identificate în Termeni și Condiții.

Astfel, transmiterea în cadrul Aplicației Citylink a Formularului de creare a contului de către Utilizator, împreună cu acceptarea expresă a Termenilor și Condițiilor, presupune acceptarea integrală din partea Utilizatorului a Termenilor și Condițiilor și constituie acceptarea neechivocă a raportului juridic creat și a încheierii Contractului între Utilizator și Companie.

Compania își rezervă dreptul de a suplimenta, modifica sau înlocui în mod unilateral Termenii și Condițiile acestui serviciu și aplicației Citylink. În cazul unor asemenea modificări, cu ocazia primei logări în aplicație a utilizatorului, sau la prima rezervare, i se va solicita acestuia acordul asupra noilor Termeni și Condiții.

Prin utilizarea aplicației Citylink în scopul rezervării unui autovehicul sau pentru a începe o cursă după primirea notificării despre orice modificare adusă Termenilor și Condițiilor în modalitățile descrise mai sus, utilizatorul își asumă și este de acord cu obligațiile în forma în care acestea au fost modificate. Dacă utilizatorul nu este de acord cu modificările intervenite, acesta are obligația de a nu rezerva autovehiculul și/sau a nu începe cursa și posibilitatea de a-și șterge contul.

I. DEFINIȚII ȘI ÎNȚELESUL UNOR TERMENI

1. Pe parcursul prezentului Contract, ce stabilește termenii și condițiile aplicabile în raporturile dintre Companie și Utilizator, următoarele cuvinte, denumiri și grupuri de cuvinte vor fi interpretate ca având următoarele înțelesuri:

 1. Termeni și condiții" - reprezintă Contractul încheiat între Utilizator și Companie, prezentul contract fiind aplicabil pentru accesarea și utilizarea aplicației „Citylink" și a serviciilor oferite prin intermediul acestei aplicații, denumit în continuare „ Contract" sau „Contractul". Acest contract se consideră încheiat în momentul acceptării Termenilor și Condițiilor aplicației Citylink prin bifarea căsuței corespunzătoare la momentul înregistrării contului în aplicație.
 2. Utilizator" sau „Client" este orice persoană, fizică sau juridică (prin reprezentantul său legal) care a parcurs și finalizat cu succes procedura de înregistrare acceptând Termenii și Condițiile.
 3. Aplicația Citylink" sau „Aplicația" este o aplicație software pentru telefoanele sau dispozitivele mobile cu sistem de operare Android sau iOS al cărei scop este, printre altele, accesul la autovehiculele și bicicletele Citylink și facilitarea rezervării acestora, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic în funcție de locația în care se află utilizatorul.
 4. Zona de Acoperire" definește zona din ale cărei limite un autovehicul sau bicicletă pot fi preluate și mai apoi returnate. Autoturismul/bicicleta poate fi deplasat după începerea unei curse pe tot teritoriul României cu mențiunea că acesta trebuie returnat în zonele evidențiate în aplicație pentru a putea încheia cursa.
 5. Conținut" se referă la totalitatea informațiilor cuprinse în aplicație, printre acestea fiind incluse dar nelimitându-se la imagini, text, logouri, conținut multimedia, orice reprezentare grafică sau alfanumerică, date, mijloace tehnice, procedee, mecanisme ce au fost create, dezvoltate sau administrate de către Companie.

II. UTILIZAREA APLICAȚIEI

1. Acordarea licenței de utilizare a Aplicației Citylink

 1. Utilizatorul beneficiază de o licență gratuită, netransferabilă și neexclusivă ce nu poate fi sublicențiată. Această licență acordată de către Companie este valabilă pe tot teritoriul României conform prezentului contract.
 2. Licența acordată prin acest Contract nu dă dreptul Utilizatorului să o redistribuie în niciun mod, integral sau chiar parțial. Pentru ca licența să poată fi acordată Utilizatorului acesta trebuie să respecte permanent termenii, condițiile, restricțiile și limitările prezentului Contract. Orice încălcare de către Utilizator a termenilor, condițiilor și restricțiilor prezentului Contract va determina revocarea imediată a licenței în mod automat, Compania nefiind responsabilă de absolut nicio daună sau despăgubire de orice natură. Totalitatea informațiilor, detaliilor și descrierilor expuse în prezenta secțiune au scopul de a delimita drepturile acordate utilizatorului. Astfel orice folosire a aplicației ce este neconformă sau contrară licenței acordate reprezintă o încălcare a prezentului Contract.

2. Detalii tehnice legate de utilizarea aplicației

 1. Cerințe dispozitiv. Pentru utilizarea aplicației Utilizatorul trebuie să dețină un dispozitiv mobil cu sistem de operare cu versiunea Android 5 sau ulterior ori iOS 11 sau ulterior și acces la o conexiune stabilă de internet. Dacă utilizatorul deține un dispozitiv mobil ce corespunde specificațiilor și cerințelor de mai sus acesta va putea utiliza aplicația și serviciile acesteia. Cu toate acestea Compania nu garantează că dispozitivul utilizatorului este compatibil cu aplicația. De asemenea dispozitivul trebuie să aibă acces la o conexiune stabilă la internet, utilizatorul urmând să suporte toate costurile ce rezultă din folosirea acestei conexiuni.
 1. Compania acordă utilizatorului o licență pentru utilizarea aplicației în forma sa integrală, ca produs unic, componentele acesteia nefiind susceptibile de a fi instalate, accesate sau distribuite separat către terțe persoane.
 1. Orice citire, copiere sau manipulare a codului sursă al aplicației indiferent de mijloacele informatice utilizate este strict interzisă. Nerespectarea acestei interdicții va conduce la interzicerea imediată și automată a accesului utilizatorului la aplicație și serviciile oferite prin aceasta, acesta urmând să suporte orice daune și costuri ce rezultă din această încălcare a Contractului.
 1. Utilizatorul are obligația de a anunța în cel mai scurt timp posibil Compania despre orice furt, pierdere sau distrugere a (i) dispozitivului mobil folosit pentru a accesa aplicația și serviciile acesteia, (ii) contului de e-mail pe care Utilizatorul l-a folosit pentru a-și crea cont pe Aplicația Citylink, și a (iii) datelor de logare aferente contului folosit în Aplicația Citylink. Această obligație este necesară pentru a bloca contul utilizatorului și a preveni orice utilizare neautorizată a dispozitivului mobil și a aplicației. Utilizatorul va fi considerat responsabil pentru orice daună produsă față de Companie și față de persoanele fizice sau juridice cu care aceasta colaborează prin neanunțarea furtului sau pierderii dispozitivului mobil în special dacă din această cauză s-a produs o avariere, o pagubă, o utilizare necorespunzătoare sau neautorizată a aplicației și a autovehiculelor sau a fost comis un furt.
 1. Actualizări. În cazul în care Compania dezvoltă o versiune îmbunătățită a aplicației pe care clientul a licențiat-o anterior, licența acordată inițial va fi extinsă și va fi valabilă și pentru versiunea actualizată a aplicației imediat ce aceasta este actualizată în mod automat sau manual de către utilizator. În situația în care prin actualizarea aplicației se modifică Termenii și Condițiile ce guvernează folosința acesteia așa cum reiese din prezentul Contract, utilizatorului i se va cere să accepte forma modificată pentru a putea continua să folosească aplicația și orice serviciu disponibil prin intermediul acesteia.

III. UTILIZAREA SERVICIILOR CITYLINK

1. Pentru a putea avea acces la serviciile Citylink trebuie ca utilizatorul să accepte anterior Termenii și Condițiile aferente Aplicației Citylink, doar ulterior acestui moment începând relația contractuală dintre Companie și Client. După parcurgerea și finalizarea procesului de înregistrare și validare, clienții persoane fizice sau juridice vor putea folosi serviciile de car-sharing / bike-sharing oferite prin intermediul aplicației.

2. Cerințele necesare utilizării serviciilor Citylink

a. Pentru a începe procesul de utilizare a serviciilor noastre este necesar să vă creați un cont în Aplicație urmând pașii:

b. Pentru a putea să folosiți serviciile oferite de către noi trebuie să îndepliniți cumulativ următoarele cerințe:

3. Procesul de creare a unui cont de utilizator și accesarea aplicației și serviciilor

a. Pentru a vă crea un cont în aplicație trebuie să introduceți următoarele date personale:

b. Pentru informații suplimentare și lămuriri cu privire la colectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să citiți politica de confidențialitate a aplicației noastre detaliată spre finalul acestui document.

c. După ce datele indicate mai sus au fost introduse în mod corespunzător urmează procesul de validare și aprobare a contului de către unul dintre administratorii aplicației. Compania își rezervă dreptul de a selecta la discreția sa viitorii utilizatori ce vor avea acces la aplicație și serviciile oferite prin aceasta.

d. Este de obligația utilizatorului să ofere date complete, corecte și actualizate. În situația în care intervine vreo modificare în datele furnizate de către utilizator, acesta are obligația de a le actualiza în cel mai scurt timp posibil, dar cel mai târziu în decurs de două zile lucrătoare de la data intervenirii oricărei modificări cu privire la datele furnizate. În situația în care informațiile oferite nu sunt complete, corecte sau nu mai sunt de actualitate, Compania își rezervă dreptul de a vă interzice accesul la aplicație și servicii temporar până când erorile sau lipsurile sunt îndepărtate sau corectate ori la discreția sa pe termen nedeterminat. Compania nu va fi responsabilă în niciun fel pentru absolut nicio daună, penalizare, amendă sau orice alte costuri cauzate de oferirea de către utilizator a unor date personale incorecte, incomplete sau neactualizate.

e. Utilizatorul are obligația de a păstra confidențialitatea contului, numelui de utilizator, parolei și a celorlalte date asociate, fiind exclusiv responsabil pentru acestea. De asemenea utilizatorul își va lua angajamentul că va informa Compania cu privire la (i) orice folosire neautorizată a contului și parolei asociate cu acesta, și a (ii) furtul datelor contului de e-mail folosit pentru crearea contului în Aplicația Citylink, și că se va deconecta la finalul fiecărei sesiuni de utilizare a Aplicației/Serviciilor pentru a preveni folosirea de către o altă persoană a contului său. În situația în care un autovehicul din flota Citylink este folosit de către o terță persoană ca urmare a (i) nepăstrării caracterului confidențial al datelor de identificare asociate cu contul Aplicației Citylink, precum și a (ii) furtului datelor contului de e-mail folosit pentru crearea contului în Aplicația Citylink, utilizatorul va fi ținut responsabil și va suporta orice costuri, daune sau pagube rezultate din această folosire neautorizată. În niciun caz Compania nu va putea fi ținută responsabilă pentru eventualele pierderi, daune, pagube sau costuri survenite ca urmare a utilizării neautorizate a contului de către un terț.

f. Cei care reprezintă utilizatori persoane juridice trebuie să se asigure că se pot angaja în mod legal în numele persoanei juridice, că o pot reprezenta în mod legal și că datele introduse la crearea contului le aparțin și sunt conforme.

g. Pentru a stabili calitatea dumneavoastră de reprezentant al persoanei juridice, Compania prin angajații și/sau colaboratorii acesteia vor efectua verificări asupra datelor dumneavoastră personale și cele ale persoanei juridice pentru a stabili dacă dețineți într-adevăr această calitate. Este posibil să vă fie cerute anumite informații sau documente suplimentare cu scopul dovedirii acestei calități pretinse de dumneavoastră. Aceste informații sau documente solicitate vor fi prelucrate numai cu scopul de a dovedi calitatea dumneavoastră legitimă de reprezentant.

h. Este interzisă cesionarea contului dumneavoastră către altă persoană fizică sau juridică și nu puteți permite unei alte persoane să utilizeze contul dumneavoastră personal pentru a folosi serviciile Citylink. Nerespectarea acestei interdicții vă va face direct răspunzător de eventualele pagube ce ar surveni ca urmare a acestei folosirii neautorizate a serviciilor, precum și de orice cost aferent generat de utilizarea autovehiculului de către o terță persoană prin intermediul contului dumneavoastră. Menționăm de asemenea că încredințarea unui autovehicul către o persoană care nu deține permis de conducere constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației penale în vigoare.

i. După introducerea datelor dumneavoastră personale nu veți dobândi imediat calitatea de client și utilizator Citylink, Compania urmând să facă anumite verificări asupra datelor dumneavoastră personale și asupra documentelor furnizate cu ocazia procesului de înregistrare. Compania vă poate refuza acordarea calității de utilizator dacă informațiile din documentele de identificare ale persoanei fizice și/sau cele de reprezentant al persoanei juridice furnizate nu corespund cu informațiile de plată introduse la crearea contului, fără a putea fi ținută răspunzătoare de orice eventuale pierderi sau despăgubiri.

j. Dacă în urma procesului de verificare se constată că îndepliniți toate criteriile necesare contul dumneavoastră se va activa și vă veți putea loga în aplicația Citylink folosind e-mailul și parola introduse la crearea contului de utilizator.

k. Statutul de utilizator și client Citylink și acceptarea Contractului (Termenii și Condițiile) nu vă acordă niciun drept de a obține serviciile Citylink și nu vă garantează abilitatea de a folosi serviciile respectiv autovehiculele Citylink. Serviciile și respectiv posibilitatea de a folosi un autovehicul din flota Citylink sunt subiectul disponibilității. Compania își rezervă dreptul unilateral de a-și modifica, suspenda, anula, majora sau micșora operațiunile.

l. Compania își rezervă dreptul de a solicita Utilizatorilor, făra furnizarea unei motivații explicite, creditarea contului (Portofel sau Wallet) cu o sumă egală cu cea a unei zile de închiriere. Suma va fi disponibilă in Portofelul/Wallet din Aplicație și va putea fi folosită, fără limită de timp, pentru una sau mai multe curse, pană la consumare. Aceasta operațiune nu este si nu poate fi considerată o taxă, suma fiind în intregime la dispoziția Utilizatorului.

4. Rezervarea unui autovehicul / biciclete

 1. După ce vă veți loga în aplicația Citylink, veți putea accesa profilul dumneavoastră de utilizator, setările acestuia și istoricul curselor efectuate până la acel moment. Pentru orice întrebare sau nelămurire am creat în cadrul aplicației o secțiune cu întrebări și răspunsuri frecvente ce vă vor facilita experiența de utilizare a aplicației și serviciilor.
 1. Tot în cadrul aplicației veți regăsi o hartă ce vă va afișa toate autovehiculele/bicicletele disponibile în apropierea dumneavoastră. Dacă selectați unul dintre aceste autovehicule/biciclete de pe hartă vă vor fi afișate anumite informații despre acesta precum, numărul de înregistrare, marca și modelul, nivelul de combustibil al acestuia și distanța estimată pe care o poate parcurge sau orice alte informații relevante. După alegerea autovehiculului/bicicletei dorită vă va fi afișată distanța și timpul necesar de parcurs până la acel autovehicul/bicicletă precum și tarifele aferente inchirierii în funcție de modelul autovehiculului pe care doriți să-l închiriați. Menționăm că este posibil ca uneori să existe anumite erori de localizare între locația reală a autovehiculului și cea indicată pe harta din aplicație, aceste erori putând fi cauzate de inexactitatea sau lipsa semnalului GPS, Compania asumându-și nicio răspundere pentru asemenea situații.
 1. Pentru a rezerva un autovehicul va trebui să apăsați pe butonul „Rezervă" sau dacă aveți telefonul configurat să funcționeze în limba engleză pe butonul „Reserve". Puteți ține mașina/bicicleta rezervată pe o perioadă de maximum 20 de minute înainte să începeți cursa, în situația în care nu începeți o cursă până la expirarea acestei perioade de timp rezervarea se va anula în mod automat. Puteți anula prima rezervare fără să fiți penalizat dacă nu au trecut mai mult de 60 de minute de la momentul la care ați rezervat autovehiculul. Dacă efectuați o altă rezervare și nu începeți o cursă până la expirarea acestei rezervări sau în situația în care anulați această rezervare veți fi obligat/ă să plătiți echivalentul unei curse minime pentru modelul de mașină rezervată. Acest tarif se va aplica și pentru rezervările următoare în situația în care nu începeți o cursă, pentru a evita blocarea autoturismelor prin rezervări de către persoane răuvoitoare.
 1. În cazul în care intervine o problemă în procesul de anulare a rezervării și acesta nu poate fi finalizat cu succes sunteți obligat/ă să anunțați imediat Compania


5. Începerea cursei

a. Pentru a începe cursa, odată ajuns lângă autovehicul va trebui să apăsați în funcție de limba în care aveți setat telefonul butonul „Deschide mașina"/"Scaneaza si Deblocheaza bicicleta" sau „Unlock car"/"Scan to Unlock bike". După apăsarea butonului vi se va cere să introduceți pin-ul setat de dumneavoastră la crearea contului și să inspectați mașina/bicicleta pentru a confirma că starea acesteia este corespunzătoare și nu prezintă niciun fel de daună vizibilă la interior sau la exterior, în caz contrar va trebui să raportați orice daună sesizată în legătură cu autovehiculul/bicicleta prin intermediul ferestrei dedicate din interiorul aplicației. Doar după această confirmare, apăsând butonul „Start" cursa dumneavoastră va începe și veți fi taxat pentru folosirea autovehiculului. Dacă nu reușiți să localizați autovehiculul dar sunteți în proximitatea acestuia puteți apăsa butonul „Semnal luminos" sau „Flash lights"/"Buzz" pentru ca mașina/bicicleta să-și aprindă luminile/emită semnal sonor și a putea fi mai bine reperată de către dumneavoastră.

b. Înainte de a începe călătoria sunteți obligat să verificați starea automobilului/bicicletei pentru orice fel de defecte vizibile, avarieri ale componentelor, daune, urme de uzură anormală sau murdărie (inclusiv aruncare gunoaie, ambalaje și orice alte articole în autoturism), atât la interiorul cât și la exteriorul mașinii. În cazul în care observați oricare dintre aceste probleme cu autovehiculul sau orice altă situație excepțională privind aspectul sau buna funcționare a mașinii/bicicletei sunteți obligat să le sesizați prin intermediul aplicației în fereastra dedicată sau să contactați telefonic Compania.

c. Înainte de a începe călătoria, sunteți obligat să verificați existența în torpedou a copiilor documentelor: Talon, RCA, precum si a formularului de constatare amiabilă (2 exemplare). Totodată, aveți obligația de a verifica prezența accesoriilor (înălțător, cablu încarcare dispozitive mobile) precum și a kitului de urgență (trusă medicală, extinctor, triunghiuri reflectorizante).

d. În cazul unor asemenea sesizări dacă utilizatorul sau Compania consideră că starea autovehiculului/bicicletei nu permite utilizarea acestuia într-o maniera corespunzătoare unei călătorii normale, urmează ca utilizatorul să fie informat cu privire la cel mai apropiat vehicul/bicicletă disponibilă. Într-o asemenea situație este necesară parcurgerea din nou a etapelor menționate mai sus, Compania nedatorând niciun fel de despăgubire utilizatorului.

e. Dacă utilizatorul nu face nicio observație și nu declară eventualele deficiențe ale autovehiculului, va putea fi ținut răspunzător pentru acestea și obligat să achite sumele necesare pentru repararea sau curățarea autovehiculului. Compania nu garantează starea în care autovehiculul/bicicleta a fost returnată de către utilizatorul care a folosit serviciul înaintea sa.

f. Înainte de a vă începe deplasarea cu autovehiculul sunteți obligat să vă asigurați că acesta nu are frâna de mână trasă.

g. În situația în care apar probleme operaționale în legătură cu rezervarea unui autovehicul sau efectuarea unei călătorii, Compania își rezervă dreptul de a vă contacta telefonic, prin intermediul mesajelor scrise sau prin alte metode adecvate.

6. Desfășurarea cursei

a. Autoturismul/bicicleta se consideră închiriată în intervalul de timp cuprins între momentul în care utilizatorul care a ajuns lângă autovehicul l-a deblocat și l-a inspectat pentru eventualele daune, apasă butonul „Start" și momentul returnării autovehiculului și apăsării butonului „Încheie cursa" sau „End trip". Prin returnarea autovehiculului trebuie să se înțeleagă confirmarea încheierii călătoriei din aplicație sau confirmarea încheierii rezervării pentru situația în care ați dorit să păstrați autovehiculul rezervat pe o perioadă mai mare decât durează călătoriei în sine. La finalul oricărei curse utilizatorul trebuie să se asigure că autoturismul este închis/blocat și parcat regulamentar. În situația în care apar probleme în legătură cu acest proces vă rugăm să contactați Compania.

b. Autovehiculul poate fi folosit exclusiv pe teritoriul României, cu condiția ca acesta să fie returnat in aria zonelor de serviciu marcate in aplicație.

c. Dorim să menționăm că serviciile noastre pot fi supuse unor restricții, cazuri fortuite sau situații excepționale ce nu depind și nu se află sub controlul Companiei. Cu titlu de exemplu vă vom expune câteva situații excepționale ce pot afecta funcționarea serviciilor noastre, enumerarea fiind pur exemplificativă, restricțiile nelimitându-se doar la cele menționate și putând include orice alte evenimente, cazuri, situații ce nu depind exclusiv de Companie. O primă situație este legată de stabilitatea și disponibilitatea accesului la internet prin serviciul de date mobile furnizat de către operatorii de rețele mobile la care se adaugă stabilitatea și precizia semnalului GPS. În asemenea situații în care rețeaua/rețelele mobile sau semnalul GPS nu sunt disponibile funcționalitatea serviciilor noastre este afectată deoarece transferul de date nu funcționează. Aceste servicii pot fi afectate de topografie, obstacole precum tuneluri, clădiri sau poduri sau de condițiile meteorologice. De asemenea o rețea de date mobile ar putea fi supraîncărcată și să nu funcționeze optim. Altfel de restricții și perturbări pot apărea din cauza unor situații de forță majoră, dispoziții ale administrației publice, greve, probleme tehnice de infrastructură sau ca urmare a unor reparații, lucrări de întreținere, îmbunătățiri sau actualizări de software efectuate asupra echipamentelor necesare furnizării serviciilor. Utilizarea serviciilor poate fi de asemenea perturbată sau întreruptă din cauza unor probleme legate de servere de care Compania nu este răspunzătoare.

7. Încheierea cursei

a. Pentru a încheia cu succes cursa, utilizatorul trebuie să urmeze și să îndeplinească cumulativ următorii pași:

i. Să oprească consumatorii electrici ai autovehiculului/bicicletei (luminile interioare și exterioare, radioul/sistemul de navigație etc.);

ii. Să lase maneta cutiei de viteze în modul parcare/park (P), în cazul autovehiculelor;

iii. Să oprească motorul de la cheie sau de la butonul Start/Stop al mașinii în funcție de modelul autovehiculului.

iv. Să se asigure că toate geamurile, ușile și portbagajul sunt închise;

v. Să părăsească autovehiculul asigurându-se că nu a uitat nimic în interiorul acestuia, Compania nefiind răspunzătoare pentru niciun obiect uitat în interiorul autovehiculului.

b. Să selecteze confirmarea încheierii călătoriei prin intermediul aplicației Citylink apăsând butonul „Încheie cursa" sau „End trip".

c. În situația în care utilizatorul părăsește autovehiculul fără a respecta pașii mai sus menționați, respectiv fără să confirme încheierea cursei și fără să încuie autovehiculul acesta va fi taxat în mod corespunzător ca și cum ar folosi în continuare autovehiculul.

d. La finalizarea cursei, utilizatorul trebuie să respecte următoarele reguli:

i. Să respecte zonele marcate pe harta Aplicației care indică, prin codul de culoare utilizat,

aspecte precum: zona standard de serviciu (albastru), zona extinsă de serviciu (violet) –

poate presupune costuri suplimentare, zone cu restricții de parcare / staționare

(portocaliu, roșu). Materialele suport din Aplicație și / sau de pe website oferă informații

actualizate despre natura acestor zone

ii. Să respecte prevederile legale în vigoare cu privire la parcarea autovehiculelor/bicicletelor. Utilizatorul nu va putea încheia cursa în locurile ce permit parcarea pentru o perioadă limitată de timp, în această categorie fiind incluse și parcările rezidențiale, de asemenea acesta nu va putea încheia cursa în parcările destinate pentru clienții spațiilor comerciale. Utilizatorul nu va putea încheia cursa în spațiile destinate alimentării cu combustibil a autovehiculelor sau în cele destinate încărcării autovehiculelor electrice.

iii. Inchiderea curselor pentru anumite vehicule poate fi limitată la zonele / parcările evidențiate pe harta aplicației.

iv. Utilizatorul va suporta orice cheltuieli și costuri cauzate de încălcarea regulilor de circulație sau de încălcarea proprietății publice sau private.

v. Utilizatorul va trebui să tragă frâna de mână, să stingă luminile interioare și exterioare, să închidă consumatorii electrici ai autovehiculului (ex. radioul), să închidă complet orice geamuri sau uși deschise și să rabateze oglinzile laterale ale autovehiculului;

vi. Să arunce orice gunoi din mașină, să curețe eventuala murdărie în cazul în care aceasta nu exista când a preluat autovehiculul și să nu lase niciun obiect de orice natură în mașină.

e. Dacă în urma nerespectării regulilor enunțate mai sus este necesară intervenția echipei de mentenanță pentru a remedia problemele cauzate și a menține autovehiculul în stare de funcționare, utilizatorul va fi obligat să achite tarife suplimentare pentru această intervenție și în cazul unor abateri multiple i se va putea interzice accesul la serviciile noastre.

f. Încheierea cursei se poate face doar în aria zonelor de serviciu marcate in aplicație.

g. În situația în care există probleme cu procesul de încheiere a cursei, utilizatorul trebuie să contacteze de îndată Compania și să nu părăsească autovehiculul/bicicleta până când nu este informat că poate face acest lucru.

h. Dacă autovehiculul/bicicleta nu este returnată în modalitățile expuse anterior utilizatorul va putea fi obligat să achite tarife suplimentare și va trebui să suporte sancțiunile prevăzute de lege.

8. Prețuri și modalități de plată

a. Plățile se vor efectua prin card, contul Utilizatorului din care se va retrage suma trebuie să aibă suficiente fonduri pentru a acoperi toate costurile generate de folosirea serviciilor Citylink. Utilizatorul este exclusiv responsabil pentru orice comisioane sau taxe ce provin din folosirea respectivei modalități de plată.

b. Utilizatorii au dreptul să obțină informații și detalii despre prețuri și despre modificarea acestora. Puteți obține prețurile actuale pentru folosirea serviciilor Citylink accesând site-ul nostru oficial www.citylink.ro sau apelând la numărul +40724895465. Compania își rezervă dreptul de a schimba în orice moment tarifele, taxele, taxele de abonare periodică și alte asemenea sau de a introduce în orice moment noi tarife și taxe sau elimina pe cele vechi, așa cum este prevăzut în acești Termeni și Condiții.

c. Obligația de plată devine exigibilă în momentul finalizării cursei, plata serviciilor urmând a se efectua în mod automat pe baza datelor de plată introduse de către Utilizator la momentul creării contului în Aplicație. Pentru fiecare zi de întârziere a plătilor datorate Citylink, Utilizatorul va plăti Companiei o penalitate de 0,05% din suma datorată.

9. Tarifele de bază

a. Tarifele aplicabile pentru o cursă sunt afișate în Aplicația Citylink sau pe website.

b. Când rezervați un autovehicul, la fiecare închiriere vom verifica dacă dețineți fonduri

suficiente blocând o sumă fixă de pe cardul bancar implicit.

c. Prețul pentru o zi (24 de ore de la momentul închirierii) se va aplica automat la îndeplinirea

condițiilor prezentate în Aplicație (în funcție de resursele incluse în tariful zilnic, după

scurgerea unui anumit timp sau după parcurgerea unei anumite distanțe). După depășirea

resurselor incluse în tariful zilnic (distanță parcursă) se va aplica prețul pe distanță extra.

d. In cazul bicicletelor, fiecare oră de utilizare este tarifată astfel: primele 30 de minute sunt

taxate conform tarifului de minut, iar următoarele 30 de minute sunt oferite gratuit.

e. Prețul pentru o zi la biciclete (24 de ore de la momentul închirierii) va fi aplicat de la

momentul atingerii pragului de utilizare continuă (evidențiat în Aplicație).

f. Prețul minim pe o cursă se va aplica indiferent de timpul trecut sau distanța parcursă.

Valoarea cursei minime se regăsește în ecranul de detalii tarifare din Aplicația Citylink. Acest

tarif poate fi perceput și în cazul rezervărilor / anulărilor repetate.

g. Prețul perceput cât timp autoturismul este parcat este supus unei limite de timp (ambele

valori sunt afișate în ecranul detalii tarifare din Aplicația Citylink). Acest tarif nu se aplică în

cazul închirierilor de o zi (24 ore).

h. Sumele vor fi debitate din portofelul Utilizatorului existent în cadrul Aplicației Citylink sau, dacă acesta nu deține fonduri suficiente, de pe cardul bancar înregistrat în Aplicație.

i. Tarifele și prețurile stabilite includ taxa pe valoare adăugată. Plata serviciilor se va efectua în mod automat pe baza datelor de plată introduse de către utilizator la momentul creării contului în Aplicație.

j. În situația în care plata nu a putut fi procesată, Utilizatorul este obligat să achite sumele pe care le datorează prin introducerea unei noi metode de plată, moment până la care clientul nu va mai putea utiliza serviciile Citylink. Utilizatorul este complet responsabil pentru veridicitatea și corectitudinea informațiilor de plată pe care le-a introdus, acestea trebuind să-i aparțină și va suporta orice taxe suplimentare rezultate din efectuarea plăților. Până la data când Utilizatorul achită integral toate sumele pe care le datorează către Companie, acesta nu va mai putea utiliza Serviciile. Dacă Utilizatorul dorește să i se reactiveze contul blocat ca urmare a neprocesării plății, acesta va trebui să achite un tarif suplimentar.

k. Utilizatorul este obligat să asigure acoperirea suficientă a contului său bancar pentru debitarea directă și va trebui să suporte toate cheltuielile bancare aferente plăților pentru serviciile pe care le-a utilizat. Utilizatorul va suporta și orice alte sume pe care Compania le-a efectuat sau urmează să le efectueze în numele acestuia, inclusiv pentru recuperarea sumelor de bani ce nu au putut fi procesate prin debitarea directă urmare a nerespectarii obligatiei de plata devenita exigibilă conform pct. 8 lit. c din Termeni si Condiții (taxe, onorarii avocat/executor judecătoresc etc.).

l. Compania nu are obligația să conteste niciun document ce a fost emis de către organele competente pe numele și/sau în sarcina sa, document prin care sunt sancționate orice fapte comise de către Utilizator în timp ce folosea autovehiculul și va achita amenda aplicată care va fi refacturată către Utilizator cu TVA în conformitate cu Codul Fiscal. În situația în care un asemenea caz intervine după încetarea Contractului, indiferent din ce cauză, obligația de plată către Companie subzistă.

m. Sumele retrase din contul utilizatorului vor fi stabilite astfel încât să fie asigurată achitarea tarifelor generate de efectuarea unei călătorii cât și pentru a acoperi plata taxelor generate de conducerea autovehiculului de către Utilizator, cu titlu de exemplu taxe de parcare, taxe de aeroport, taxe de drum, penalități, amenzi și alte asemenea. Tarifele ce au fost percepute pentru fiecare cursă sunt disponibile în Aplicație. Facturile se generează la finalul cursei, în format electronic și vor putea fi transmise la cererea clienților la adresa de e-mail ce a fost introdusă la crearea contului.

10. Drepturile și obligațiile utilizatorilor

a. Utilizatorul trebuie să respecte următoarele obligații:

 1. Să dețină un permis de conducere valabil și să îl aibă asupra sa pe durata fiecărei curse; Să aibă vârsta minimă de 16 ani pentru utilizarea unei biciclete. Să aibă vârsta minimă de 23 ani pentru utilizarea unui autoturism din clasa Superior.;
 2. Să respecte prevederile legale în vigoare cu privire la folosirea unui autovehicul și cu privire la circulația rutieră, să respecte regulile de circulație, limitele de viteză și regulile de parcare și să folosească autovehiculul cu grijă, manevrându-l cu atenție, în conformitate cu prevederile ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 195 din 12 din decembrie 2002 (**republicată**);
 3. Să nu transporte cu autovehiculul bunuri interzise sau periculoase precum substanțe narcotice, psihotrope, substanțe inflamabile, arme etc.;
 4. Să folosească autovehiculul potrivit specificațiilor tehnice ale acestuia;
 5. Să oprească imediat autovehiculul într-un loc permis în situația în care se aprinde un martor, un semnal luminos sau un mesaj de eroare în ceasurile de bord ale autovehiculului și să anunțe în cel mai scurt timp Compania cu privire la această situație;
 6. Să anunțe Compania cu privire la orice problemă sesizată cu privire la autovehicul/bicicletă;
 7. Să informeze de îndată Compania în cazul suspendării, retragerii sau expirării permisului de conducere;
 8. Să returneze autovehiculul/bicicleta așa cum este prevăzut în condițiile prezentului Contract;
 9. Să nu împartă cu nimeni datele contului și parola acestuia sau oricare alte date ce au fost furnizate cu scopul sau în legătură cu accesarea contului, având o obligație absolută de confidențialitate;
 10. Să anunțe Compania și autoritățile competente în cazul în care este implicat într-un accident de circulație (i) în maxim 1 (una) oră de la data producerii accidentului rutier, sau (ii) de îndată ce este conștient, în cazul producerii unui accident rutier care a avut ca urmare vătămarea corporală gravă a Utilizatorului;
 11. În cazul unei solicitări din partea Companiei, utilizatorul este obligat să furnizeze acesteia copii de pe orice documente ce au fost încheiate în legătură cu producerea unui accident;
 12. Să informeze Compania cu privire la orice avertisment, amendă de circulație sau amendă de parcare ce au fost emise pe numele utilizatorului în timpul cât folosea autovehiculul închiriat;
 13. Să anunțe Compania într-un termen de 2 zile în cazul în care se ivește o schimbare a numărului de telefon sau a adresei de e-mail folosite la înregistrarea contului de utilizator sau orice schimbare a documentelor introduse în aplicație de exemplu schimbarea cărții de identitate, a permisului de conducere etc.
 14. Utilizatorul va despăgubi Compania cu privire la orice cheltuieli, plăți, costuri, daune, taxe (fiind incluse fără limitare onorariile avocațiale) și pierderi (fiind incluse fără limitare, taxele și costurile survenite din recuperare) suferite de Companie și de oricare persoană despăgubită de către Companie ce au fost provocate de încălcarea oricărei prevederi contractuale sau legale de către utilizator sau de către o terță persoană căreia utilizatorul i-a permis să conducă autovehiculul.
 15. Să se fi familiarizat cu regulile prevăzute în acest contract și să cunoască dispozițiile acestuia.

b. Utilizatorului îi sunt interzise următoarele:

 1. Să se afle sub influența alcoolului, drogurilor sau a medicamentelor ce îi pot afecta capacitatea de a conduce un autovehicul/o bicicletă. Consumul de băuturi alcoolice este complet interzis, aplicându-se o limită de 0.0% în aerul expirat. În ceea ce privește drogurile sau medicamentele ce pot afecta capacitatea de a conduce, acestea sunt strict interzise, indiferent dacă acestea sunt legale sau interzise prin legislația în vigoare la acel moment;
 2. Să permită terțelor persoane să conducă autovehiculul/bicicleta;
 3. Să permită terților accesul la datele contului său;
 4. Să conducă autovehiculul în afara drumurilor amenajate, pe teren accidentat sau pe drumuri neasfaltate sau nepavate și nici să participe la curse de autovehicule sau alte asemenea evenimente sportive;
 5. Să folosească autovehiculul/bicicleta cu scopul de a transporta persoane contra cost, pentru a livra bunuri ca parte a unei afaceri sau pentru orice câștiguri materiale rezultate din transportul de obiecte sau persoane. Utilizatorului îi este de asemenea interzis să folosească autovehiculul pentru lecții de condus sau pentru teste de orice natură;
 6. Să utilizeze autovehiculul/bicicleta pentru a transporta bunuri al căror transport este interzis de lege;
 7. Să folosească autovehiculul/bicicleta pentru a transporta obiecte voluminoase sau grele ce ar putea afecta utilizarea autovehiculului/bicicletei în siguranță și de asemenea bunuri care ar putea provoca daune autovehiculului;
 8. Să folosească autovehiculul/bicicleta pentru a comite o infracțiune sau pentru a înlesni comiterea unei infracțiuni de către un terț;
 9. Să fumeze în interiorul autovehiculului sau să consume tutun sau alte substanțe sub formă de vapori și să permită pasagerilor să le consume în interiorul autovehiculului;
 10. Să transporte animale, de la această situație făcând excepție cazurile când este vorba despre un animal ghid al utilizatorului sau al pasagerilor ce suferă de un handicap, cu condiția ca acesta să fie transportat în cușcă;
 11. Să lase orice fel de gunoi, rest de mâncare sau obiect în mașină sau să murdărească autovehiculul;
 12. Să îndepărteze componente ale autovehiculului/bicicletei, echipamente ale acestuia sau orice alte obiecte atașate acestuia;
 13. Să înlăture actele mașinii, polița de asigurare sau orice alte documente ce s-ar regăsi în aceasta;
 14. Să transporte în mașină un număr de persoane care depășește capacitatea maximă admisă a autovehiculului;
 15. Să efectueze orice reparații sau modificări asupra autovehiculului/bicicletei sau componentelor sale;
 16. Să se folosească de autovehicul/bicicletă într-un mod neglijent, imprudent sau abuziv;
 17. Să folosească autovehiculul cu scopul de a tracta sau a împinge alte autovehicule, remorci sau obiecte;
 18. Să folosească autovehiculul/bicicleta pentru transportul comercial de persoane sau de bunuri închiriate;
 19. Să blocheze bicicleta într-un alt suport decât cel existent sau într-o altă zonă decât cea desemnată;
 20. Să conducă o bicicletă în timp ce transportă vreo servietă, rucsac, geantă sau alt articol prins de corp sau bicicletă dacă acesta împiedică utilizarea biciclete la un nivel optim de siguranță personală cât și la un nivel optim de siguranță pentru ceilalți participanți la trafic sau pietoni. Recomandăm ca toți utilizatorii să poarte o cască aprobată de instituțiile abilitate din cadrul UE sau orice alt for similar care a fost dimensionată, fixată și reglată corespunzător conform instrucțiunilor producătorului. Utilizatorul este de acord că Citylink și părțile sale degajate de răspundere nu vor fi răspunzătoare pentru orice prejudiciu suferit de Utilizator în timpul utilizării Serviciului, indiferent dacă Utilizatorul poartă sau nu o cască la momentul vătămării. Este posibil ca utilizatorul să fie nevoit să ia măsuri de siguranță suplimentare sau măsuri de precauție care nu sunt tratate în mod specific în acest acord. Utilizatorul trebuie să fie conștient că purtarea unei căști sau a altor echipamente de protecție nu îl apără deplin și de fiecare dată în cazul unui eveniment negativ. Purtarea căștii contribuie la sporirea siguranței personale, dar nu este un element care trebuie luat ca deplin când se întâmplă un accident.
 21. Să se prindă de vreun vehicul sau autovehicul ori altă formă de transport în timpul mersului pe bicicletă. Tractarea este complet interzisă;
 22. Să nu utilizeze niciun telefon celular, dispozitiv de mesagerie text, player muzical portabil sau alt dispozitiv electronic sau mecanic care să distragă atenția de la utilizarea în siguranță a bicicletei;
 23. Să opereze o bicicletă în timp ce se află sub influența oricărui tip de alcool, drog, medicament sau alte substanțe care ar putea afecta abilitatea de a folosi o bicicletă în condiții de siguranță;
 24. Să transporte o a doua persoană pe bicicletă;
 25. Să folosească alte mecanisme de blocare decât cele furnizate de Citylink. Nu se adaugă un alt blocaj suplimentar la bicicletă. Nu se anexează alte accesorii bicicletei.
 26. Bicicleta trebuie să fie parcată într-un loc de parcare legal. Bicicleta nu poate fi parcată pe o proprietate privată sau într-o zonă blocată/inaccesibilă sau într-un alt spațiu care nu este de destinație publică.
 27. Bicicleta este destinată numai unor tipuri limitate de utilizare. Utilizatorul este de acord că nu va folosi bicicleta pentru curse, călătorii cu bicicleta de munte, cascadorii sau manevre specifice schemelor de biciclete (acrobații). Utilizatorul este de acord că nu va opera și / sau nu va folosi Bicicleta pe drumuri nepavate, prin apă (în afara mersului urban normal) sau în orice loc care este interzis, ilegal și/sau neplăcut pentru alții. Utilizatorul este de acord că nu va folosi bicicleta în nume propriu, nu o folosește pentru încălcarea niciunei legi, ordonanțe sau reglementări. Utilizatorul va garanta că va folosi bicicleta în sensul rezonabil pentru care ea fost pusă la dispoziție.
 28. Nu trebuie depășită limita maximă de greutate pentru bicicletă (120 de kilograme) sau coșul de marfă de pe bicicletă (10 kilograme) și nu trebuie utilizată altfel bicicleta în sensul necorespunzător în ceea ce privește tipul de conținut care poate fi cărat cu ajutorul coșului. Nu se cară în coș elemente cu caracter obstructiv vizual.
 29. Să încheie formulare de constatare amiabilă cu ocazia producerii unui accident rutier fără să anunțe în prealabil Compania, indiferent de vinovăția conducătorilor auto implicați și de circumstanțele în care a avut loc accidentul. În cazul în care utilizatorul încalcă această obligație va fi în totalitate responsabil de acoperirea tuturor daunelor rezultate ca urmare a producerii accidentului. Compania și asigurătorul nu vor putea fi ținuți responsabili pentru reparația daunelor în cazul în care utilizatorul a încheiat un astfel de formular, fără a notifica în prealabil Compania. Angajații și/sau colaboratorii Companiei vor putea constata încălcarea unor dispoziții din prezentul Contract prin intermediul alertelor primite de la echipamentele electronice instalate pe autovehicule.

11. Taxe aplicabile clientilor Citylink ce utilizează autovehicule

Litera

Descriere

Valoare amenda (TVA inclus)

a.

taxa interventie (deplasarea echipei

tehnice pentru situații excepționale,

cauzate de utilizator)

200 lei

b.

fumat in masina (tutun, tigari electronice, substante psihotrope)

200 lei + costul de igienizare totala a masinii

c.

interior murdar (inclusiv aruncare gunoaie, ambalaje, resturi alimentație și orice alte articole în autoturism)

200 lei

d.

deteriorare interior

450 lei + costuri de inlocuire sau reparatie (dupa caz)

e.

lipsa accesorii interior

200 lei + costuri de inlocuire accesoriu lipsa sau ansamblu dupa caz

f.

lipsa cablu de reincarcare

200 lei

g.

lipsa inaltator

200 lei

h.

lipsa trusa

300 lei

i.

caroserie deteriorata sau zgariata

(i) 500 lei pentru autoturismele Toyota, și (ii) 900 lei pentru autoturisme din clasa Superior + costuri de inlocuire sau reparatie (dupa caz)

j.

lipsa stergator fata

200 lei (unitate)

k.

lipsa stergator spate

100 lei

l.

lipsa antena

100 lei

m.

lipsa capace roti

(i) 250 lei pentru autoturisme Toyota, și (ii) 400 lei pentru autoturisme din clasa Superior

n.

lipsă/distrugere oglindă retrovizoare

(i) 500 lei pentru autoturisme Toyota Yaris și Toyota Corolla, și (ii) 600 lei pentru autoturisme din clasa Superior

o.

distrugere anvelopă și/sau jantă autoturism

(i) 400 lei doar anvelopa și (ii) 800 lei distrugere roată (jantă și anvelopă)

p.

încărcarea de date de identitate și/sau contact false sau aparținând altor persoane în vederea creării contului în Aplicația Citylink și utilizării serviciilor

1000 lei

r.

amenzi rutiere

200 lei + contravaloare amenda

s.

parcare neregulamentara sau parcare in zone private cu necesitate mutare

100 lei + contravaloare amenda

ș.

conducerea mașinii in stare de ebrietate sau sub influența substanțelor interzise prin lege

2000 lei

t.

conducerea mașinii de catre o terta persoana

1000 lei

ț.

in caz de accident (care nu constituie daună totală), dacă clientul colaborează cu Compania și își respectă în totalitate obligațiile prevăzute în prezentul Contract (i.e., se prezintă la organele competente în vederea furnizării de declarații, se prezintă la asigurător, se obține adeverința din partea organelor de poliție pentru repararea autoturismului, se poate face constatarea daunei etc) .

500 Euro (taxă accident)

u.

in caz de accident (care nu constituie daună totală), dacă clientul nu colaborează cu Compania și nu își respectă în totalitate obligațiile prevăzute în prezentul Contract (i.e., nu se prezintă la organele competente în vederea furnizării de declarații, nu se prezintă la asigurător, nu se obține adeverința din partea organelor de poliție pentru repararea autoturismului, nu se poate realiza constatarea daunei etc)

500 lei + valoarea reparațiilor prevăzute în devizul de reparații întocmit de orice service auto autorizat la care Compania apelează + tarif zilnic pentru fiecare zi de indisponibilizare autoturism

v.

lipsa cooperării cu Compania/ ignorarea telefoanelor și/sau mesajelor/imposibilitatea contactării Utilizatorului pe datele furnizate de către acesta în Aplicația Citylink

500 lei + amenda autoritati

w.

neinformarea Citylink in caz de accident rutier

500 lei + contravaloarea amenzii

x.

dauna totala a autovehiculului din culpa clientului

20% din valoarea initiala a autoturismului (taxă accident)

*Clientul acceptă în mod expres și este de acord cu prezenta clauză și cuantumul de 20% din valoarea inițială a autoturismului pe care este obligat să îl achite Companiei în cazul în care a provocat dauna totală a unui autoturism.

y.

confiscare/scoatere din uz a autoturismului datorata actiunilor culpabile clientului

200 lei + contravaloare tarif zilnic pentru fiecare zi de indisponiblizare autoturism+amenda autoritati

12. Taxe aplicabilei clienților Citylink ce utilizează biciclete

Litera

Descriere

Valoare amenda (TVA inclus)

a.

Apărătoare lanț

35 lei

b.

Ghidon

35 lei

c.

Pipă

35 lei

d.

Aripă + suport

35 lei

e.

Coș metal

35 lei

f.

Roată față

35 lei

g.

Roată spate

35 lei

h.

Roata descentrată

35 lei

i.

Furt/Cadru/Bicicleta distrusă integral

900 lei

j.

Pană

10 lei

k.

Furcă

35 lei

l.

Lanț

35 lei

m.

Aripă față/spate

35 lei

n.

Pedală

10 lei (buc)

o.

Manetă frână

10 lei

p.

V-BRAKE

10 lei

r.

Saboți

10 lei

s.

Pazie

35 lei

ș.

Cric

35 lei

t.

Cauciuc

35 lei

ț.

Șa

35 lei

u.

Sonerie

10 lei

v.

Butuc spate

35 lei

x.

Manșon

10 lei

y.

Tijă frână

10 lei

z

Dinam

10 lei

w.

Far electric

10 lei

xz

Stop electric

10 lei

xy.

Antifurt

35 lei

13. Acțiuni în cazul producerii unei daune sau deteriorări. Acțiuni în situația producerii unui accident.

 1. Utilizatorul este responsabil în totalitate pentru orice daună, deteriorare, defecțiune sau murdărire a autoturismului/bicicletei și/sau a echipamentului ce survine în timpul desfășurării cursei.
 1. În cazul în care se constată o defectare, daună sau deteriorare a autovehiculului/bicicletei sau a echipamentului acestuia, ultimul utilizator care a folosit autovehiculul/bicicleta va fi considerat responsabil în lipsa unor dovezi care să indice altfel.
 1. Utilizatorul are obligația de a informa de îndată Compania și autoritățile competente în cazul producerii unui accident. Utilizatorul este de asemenea obligat să ia toate măsurile necesare pentru a conserva probele și a ameliora daunele. În situația producerii unui accident, utilizatorul are obligația să parcheze autovehiculul/bicicleta într-o zonă sigură și supravegheată. De asemenea acesta are obligația de a furniza către Companie toate documentele ce au fost încheiate cu ocazia producerii accidentului.
 1. Utilizatorul va putea părăsi locul accidentului numai după ce:

i. Autoritățile competente au finalizat cercetarea accidentului;

ii. Au fost întreprinse măsurile necesare pentru conservarea probelor și atenuarea daunelor în modalitățile convenite de utilizator cu Compania;

iii. Autovehiculul/bicicleta a fost parcat(ă) în siguranță sau a fost predat(ă) unei societăți de remorcare/tractare, astfel cum a convenit utilizatorul cu Compania.

 1. Eventualele despăgubiri pentru daunele produse unui autovehicul/bicicletă, așa cum sunt prevăzute de legislația în vigoare, vor fi încasate de către Companie, fiind singura îndreptățită să încaseze aceste despăgubiri.
 1. În situația în care utilizatorul încasează sau urmează să încaseze anumite sume cu titlu de despăgubire pentru daunele ce au fost produse autovehiculului, acesta are obligația să le transfere de îndată către Companie.
 1. Utilizatorul este exclusiv responsabil pentru consecințele ce decurg din infracțiunile și contravențiile pe care le-a comis în timp ce folosea autovehiculul și este direct responsabil față de Companie pentru orice costuri derivate din aceste acțiuni ilegale ale utilizatorului.
 2. La solicitarea Companiei, utilizatorul are obligația de a furniza toate informațiile cerute cu privire la locația autovehiculului și este obligat să permită inspecția acestuia de către reprezentanții săi.

14. Asigurarea

a. Autovehiculele prin care sunt oferite serviciile noastre beneficiază de Asigurare de răspundere civilă auto și Asigurare CASCO. Pentru evitarea oricărui dubiu și conform legii, Asigurarea CASCO nu acoperă în proporție de 100% repararea autoturismelor. Astfel, Utilizatorul se obligă să despăgubească Compania de toate daunele și pierderile suferite, dacă nu sunt compensate de compania de asigurări care a asigurat autovehiculul, inclusiv achitarea taxei de accident. În acest caz, motivele pentru care societatea de asigurări nu despăgubește pierderile respective nu au nicio influență privind obligativitatea de despăgubire din partea Clientului.

b. În situația în care (i) accidentul a fost cauzat de către utilizator, sau (ii) dacă nu se poate stabili din vina cărei persoane a fost cauzat accidentul, sau (iii) din vina cărei persoane au fost produse daunele, sau (iv) dacă daunele și pierderile nu pot fi recuperate de la o terță persoană, Utilizatorul este responsabil pentru o taxă de accident, in valoare de 500 Euro, conform prezentului document (cu condiția ca Utilizatorul să colaboreze cu reprezentanții Companiei și să răspundă solicitărilor Companiei, conform art. 11 litera ț. din prezentul Contract).

c. În cazul în care (i) asigurările prevăzute mai sus nu acoperă costul total al reparării sau înlocuirii autovehiculului precum și orice alte costuri ale unor situații conexe produse, precum sau (ii) Utilizatorul nu cooperează cu reprezentanții Societății și/sau nu-și îndeplinește obligațiile prevăzute de prezentul Contract în astfel de situații, Utilizatorul va fi responsabil pentru aceste costuri de reparație și/sau înlocuire a autovehiculului și pentru orice revendicări ce ar veni din partea terților. Adițional, acesta va fi ținut să achite orice alte costuri incidentale survenite, onorariile experților și avocaților, pierderea de profit suportată de Companie în urma avarierii autovehiculului, creșterea cuantumului ratelor de asigurare și orice alte asemenea costuri generate sau ce au legătură cu producerea evenimentului.

d . În toate cazurile, Utilizatorul este obligat să colaboreze cu reprezentanții Societății. În caz de neîndeplinire a acestei obligații, Utilizatorul va fi responsabil pentru toate costurile de reparație și/sau înlocuire a autovehiculului și pentru orice revendicări ce ar veni din partea terților.

e. În cazul producerii unui accident auto cu autovehiculul închiriat de către Utilizator (care nu constituie daună totală), iar Utilizatorul nu cooperează cu reprezentanții Societății și/sau nu-și îndeplinește obligațiile prevăzute de prezentul Contract în astfel de situații (i.e., nu se prezintă la organele competente în vederea furnizării de declarații, nu se prezintă la asigurător, nu se obține adeverința din partea organelor de poliție pentru repararea autoturismului, nu se poate realiza constatarea daunei etc) , Utilizatorul este obligat să achite Companiei valoarea reparațiilor prevăzute în devizul de reparații întocmit de orice service auto autorizat la care Compania apelează, conform art. 11 litera u. din prezentul Contract.

f. În cazul producerii unui accident auto cu autovehiculul închiriat de către Utilizator, care are ca urmare dauna totală a autoturismului, Utilizatorul este obligat să achite Companiei 20% din valoarea initială a autoturismului. Clientul acceptă în mod expres și este de acord cu prezenta clauză și cuantumul de 20% din valoarea inițială a autoturismului pe care este obligat să îl achite Companiei în cazul în care a provocat dauna totală a unui autoturism, conform art. 11 litera y. din prezentul Contract.

g. Distinct de toate daunele pe care le suportă în conformitate cu art. 14 lit. a – f de mai sus, Utilizatorul este obligat să achite Companiei orice alte costuri incidentale survenite (inclusiv, dar fără a se limita la, onorariile experților și avocaților, pierderea de profit suportată de Companie în urma avarierii și indisponibilizării autovehiculului, pierderea de profit/zi de închiriere a autovehiculului ca urmare a imposibilității închirierii a autovehiculului și producerii de profit, pierderea unei șanse, creșterea cuantumului ratelor de asigurare și orice alte asemenea costuri generate sau ce au legătură cu producerea evenimentului).

h. Menționăm că prevederile prezentului articol nu îl exonerează pe Utilizator de celelalte obligații ce sunt prevăzute și decurg din acești Termeni și Condiții. Utilizatorul este deplin responsabil în cazul încălcării culpabile a prevederilor contractuale, mai ales în situația producerii unor daune de către o terță persoană ce a folosit Aplicația și Serviciile prin intermediul contului Utilizatorului, indiferent că avea sau nu cunoștință despre această folosire autorizată sau neautorizată de pe contul său personal.

15. Obiecte pierdute

a. Compania nu este în niciun fel responsabilă pentru bunurile Utilizatorilor ce au fost pierdute sau deteriorate pe durata cât aceste bunuri se aflau în autovehicul în timpul folosirii acestuia de către Utilizator sau care au fost uitate de către acesta în autovehicul la încheierea cursei.

b. Compania nu are obligația de a contacta Utilizatorii în legătură cu bunurile pierdute de către aceștia și nu are obligația de a opri utilizarea autovehiculelor pentru a căuta bunurile pierdute sau uitate de către Utilizatori în autovehicule.

16. Răspunderea utilizatorului

a. Utilizatorul este complet răspunzător față de Companie pentru avarierea, pierderea sau furtul autovehiculului/bicicletei sau al echipamentului acestuia și de asemenea pentru orice daune produse asupra autovehiculului/bicicletei sau echipamentului cum ar fi cele rezultate din producerea unui accident, legate de tractarea sau confiscarea autovehiculului/bicicletei și echipamentului, inclusiv daunele cauzate unor terțe persoane ca urmare a folosirii necorespunzătoare sau abuzive a autovehiculului/bicicletei.

b. În cazul în care în timpul utilizării autovehiculului, Utilizatorul se face vinovat de confiscarea, reținerea sau pierderea ori restricționarea oricăror altor drepturi ale Companiei asupra autovehiculului, acesta trebuie să compenseze toate pierderile Companiei care au fost suportate ca urmare a apariției acestor circumstanțe. Astfel, Utilizatorul va trebui sa repare prejudiciul patrimonial cauzat Companiei ca urmare a lipsei de folosinta a autovehiculului/imposibilității obținerii de profit ca urmare a închirierii autovehiculului, reprezentand o taxa de 200 lei + contravaloare tarif zilnic de închiriere a autovehiculului (conform Tarifelor de baza stabilite la Cap. III, pct. 9, lit. a din Termeni și Conditii) pentru fiecare zi de indisponibilizare a autovehiculului + contravaloarea amenzii instituita de autoritati

c. Utilizatorul este obligat să suporte toate cheltuielile ocazionate în legătură cu intervenirea uneia dintre situațiile menționate mai sus, condiționat de producerea acestora în timp ce autovehiculul se afla în posesia Utilizatorului sau a unei terțe persoane căreia Utilizatorul i-a permis utilizeze autovehiculul/bicicleta nerespectând acești Termeni și Condiții.

d. Toate costurile necesare acoperirii daunelor survenite ca urmare a nerespectării Termenilor și Condițiilor vor fi suportate de către Utilizator. În situația în care Utilizatorul este vinovat de încălcarea obligațiilor ce îi revin, acesta trebuie să despăgubească Compania și să suporte toate costurile generate de pretențiile unei terțe persoane.

e. Compania poate dispune executarea silită pentru recuperarea sumelor datorate de către Utilizator ca urmare a utilizării serviciilor oferite, inclusiv transferul creanțelor către o terță parte (societate de colectare a datoriilor etc.), fără consimțământul explicit al acestuia. Costurile suplimentare ale Companiei asociate cu recuperarea creanțelor vor fi rambursate pe cheltuiala Clientului.

17. Răspunderea penală

a. Orice încercare de folosire a Serviciilor prin diverse metode ce sunt menite să evite sistemele de log-in și siguranță stabilite de Companie pot fi de natură să atragă răspunderea dumneavoastră penală. O astfel de situație exemplificativă ar fi folosirea autovehiculului fără o rezervare valabilă, în asemenea caz vom apela Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență pentru a declara imediat incidentul și/sau vom formula o plângere penală împotriva dumneavoastră. Prin urmare vom fi nevoiți să divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi către autoritățile competente ale statului cum ar fi poliție, parchet, instanță etc. Toți acești pași sunt necesari în scopul atragerii răspunderii dumneavoastră penale conform legislației în vigoare.

b. În cazul în care încredințați autovehiculul/bicicleta către o persoană care nu deține permis de conducere pentru categoria necesară conducerii autovehiculului închiriat sau nu deține vârsta minimă pentru utilizarea bicicletei veți răspunde conform legislației penale.

IV. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă putea oferi serviciile solicitate și pentru a îmbunătăți funcționarea Aplicației noastre. În momentul în care vă înregistrați în aplicație vă verificăm identitatea pe baza documentelor transmise de către dumneavoastră.

2. Colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se efectuează în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal.

3. Dacă doriți să aflați mai multe informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunteți rugați să consultați Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal.

4. Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră prevăzute de legislația privind protecția datelor, ce sunt enumerate și descrise separat în cadrul Politicii de confidențialitate a datelor cu caracter personal puteți să folosiți următoarele date de contact:

Adresa: Concept Apps Development S.A., str. Maria Hagi Moscu, nr.1, et. 1, ap.4, sector 1, București

E-mail: hello@citylink.ro

Telefon: (+4) 0724.895.465

V. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

1. Conținutul, așa cum acesta este definit în preambulul prezenților Termeni și Condiții, este deținut în mod exclusiv de către Compania sau colaboratorii acesteia, având rezervate toate drepturile obținute în acest sens.

2. Compania este îndreptățită să utilizeze orice linii de cod, algoritmi, inovații tehnice, fotografii și orice alte drepturi de proprietate intelectuală ce se află în legătură cu Aplicația.

3. Utilizatorul are o serie de drepturi limitate cu privire la Aplicație, astfel cum acestea sunt stabilite expres și decurg din prezentul Contract și nu are alte drepturi, implicite sau de alt fel.

4. Utilizatorul are un drept neexclusiv de utilizare asupra Aplicației, aceasta fiind licențiată, nu vândută către utilizator.

5. Copierea, distribuirea, publicarea, transferul, alterarea sau modificarea în orice mod a Conținutului Aplicației este strict interzisă.

6. Folosirea procedurilor de modificare, traducere, derivare sau încercările de alterare a Aplicației cu scopul de a identifica codul-sursă vor fi sancționate conform legii române.

7. Este interzisă orice utilizare a Aplicației, informațiilor și datelor oferite Utilizatorului în alte scopuri decât cele referitoare la îndeplinirea obligațiilor Părților, astfel cum acestea sunt expuse în prezentul Contract.

8. Aplicația și simbolurile Companiei sau ale colaboratorilor sunt mărci înregistrate de Companie sau colaboratorii acesteia.

VI. SUSPENDAREA DREPTULUI DE A FOLOSI SERVICIILE ȘI APLICAȚIA

1. Utilizatorului i se va suspenda dreptul de a folosi serviciile oferite prin intermediul Aplicației Citylink în următoarele situații:

 1. Dacă permisul de conducere al utilizatorului este suspendat, retras sau pierdut, până ce acesta și-l va recupera sau va obține un permis de conducere valid;
 2. Dacă utilizatorul nu achită sumele datorate la scadență.

VII. ÎNCETAREA ȘI ANULAREA STATUTULUI DE UTILIZATOR

1. Prezentul Contract poate înceta la inițiativa Companiei sau a Utilizatorului. În situația încetării Contractului, Utilizatorul rămâne răspunzător pentru toate costurile, daunele sau penalizările ce sunt datorate de către acesta până la data încetării Contractului.

2. Compania are dreptul să denunțe unilateral Contractul în următoarele situații:

 1. Utilizatorul nu achită sumele pe care le datorează la scadență;
 2. Cardul pe care utilizatorul l-a ales ca metodă de plată a fost anulat, revocat, pierdut, furat, a expirat sau a fost suspendat și Utilizatorul nu a adăugat o altă metodă de plată validă pentru îndeplinirea obligațiilor sale;
 3. Utilizatorul nu mai îndeplinește cerințele ce au fost prevăzute în acești Termeni și Condiții;
 4. Utilizatorul transmite către Companie informații eronate sau incomplete;
 5. Utilizatorul a condus un autovehicul sub influența băuturilor alcoolice, drogurilor sau a unor medicamente sau substanțe ce sunt de natură să îi afecteze capacitatea de a conduce un autovehicul;
 6. Utilizatorul nu a notificat Compania de faptul că i-a fost retras dreptul de a conduce sau că acesta i-a fost suspendat pentru o anumită durată de timp;
 7. Utilizatorul a dezvăluit terțelor persoane informațiile contului său;
 8. În situația în care Utilizatorul nu respectă oricare dintre obligațiile prevăzute în sarcina acestuia în cuprinsul prezentului Contract.

VIII. OBLIGAȚIA UTILIZATORULUI LA DESPĂGUBIRE ȘI EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

1. Utilizatorul va despăgubi și exonera de răspundere Compania și de asemenea pe colaboratorii acesteia de orice răspundere pentru daunele, vătămările, pierderile, cererile, revendicările, costurile, taxele legale și alte asemenea costuri ce provin din partea oricăror persoane îndreptățite să fie despăgubite și care au survenit ca urmare a nerespectării acestor Termeni și Condiții sau ca urmare a folosirii necorespunzătoare a autovehiculului de către utilizator sau de către alte persoane cărora acesta le-a permis să folosească autovehiculul cu încălcarea prezentului Contract.

IX. DREPTUL DE RETRAGERE

1. Utilizatorul are dreptul de a se retrage din prezentul Contract în termen de 14 zile de la data încheierii acestuia, mai exact de la data acceptării Termenilor și Condițiilor, fără să fie nevoit să justifice această decizie. Pentru a se putea retrage, Utilizatorul trebuie să transmită o notificate scrisă către Companie prin care își exprimă dorința de a se retrage din Contract. Această retragere nu va avea niciun efect asupra Serviciilor deja prestate Utilizatorului.

X. DISPOZIȚII FINALE

1. Legea aplicabilă și jurisdicția.

a. Relația contractuală dintre Companie și Utilizator ce rezultă ca urmare a folosirii Aplicației și Serviciilor Citylink este guvernată de legea română.

b. Prezentul Contract înlătură orice înțelegere anterioară scrisă sau verbală existentă între Utilizator și Companie.

c. Acest Contract nu este de natură să limiteze în niciun fel drepturile consumatorilor prevăzute de legislația în vigoare.

2. Garanție limitată.

a. Compania nu vă garantează lipsa erorilor din Aplicație sau posibilitatea corectării acestora și nici că Aplicația va funcționa neîntrerupt. Nu putem garanta nici că Serviciile noastre corespund în totalitate cerințelor dumneavoastră. În procesul de folosire, testare și evaluare a Serviciilor și Aplicației noastre, vă asumați riscul legat de calitatea și performanța acestora. Compania nu este responsabilă în nicio situație, pentru daune de orice fel, incluzând, fără limitare, daune directe sau indirecte ce ar surveni din folosirea, performanța sau modul în care Aplicația este livrată.

3. Limitarea răspunderii

a. Compania nu este în niciun fel responsabilă pentru modul în care sunt utilizate Serviciile noastre de către dumneavoastră și nu își asumă răspunderea pentru implementarea acestor servicii de către dumneavoastră și nu este în niciun caz răspunzătoare pentru orice rezultate comerciale previzionate, așteptate sau acceptate ca urmare a utilizării acestora.

b. Compania este exonerată de orice garanție de orice fel, inclusiv dar fără limitare la garanții de comercializare, titlu sau non-conformitate într-un scop anume. Utilizatorul își dă acordul ca întregul risc rezultat ca urmare a folosirii Serviciilor îi aparține în întregime în măsura maximă permisă de lege.

4. Nerenunțarea la drepturi

a. În cazul în care Compania nu va exercita sau va exercita cu întârziere unele drepturi provenite din prestarea Serviciilor și prezentul Contract, această neexercitare nu va putea fi interpretată ca o renunțare a Societății la exercitarea respectivelor drepturi.

b. Exercitarea drepturilor legitime ale Companiei ce rezultă sau sunt în legătură cu prezentul Contract, declanșarea unor proceduri sau formalități ce au rolul de a conduce spre exercitarea drepturilor Societății ce se află în legătură cu prezentul Contract, obținerea și/sau executarea prestațiilor la care Utilizatorul este obligat în temeiul prezentului Contract, emiterea și susținerea oricăror pretenții legale de către Companie ce au legătură cu drepturile sale care decurg sau se află în legătură cu prezentul Contract și/sau cu obligațiile Utilizatorului corelative drepturilor Companiei, precum și situația în care Compania opune Utilizatorului orice excepții și/sau apărări de fond ce se află în legătură cu prezentul Contract, sunt supuse unui termen de prescripție de 10 ani.